تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید و آداپتاسیون بوشینگ های ترانسفورماتورهای پست های فوق توزیع
برآورد ۶۵٫۳۵۵٫۹۲۰٫۴۸۵ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 3.268.000.000 ریال - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
خرید و آداپتاسیون بوشینگ های ترانسفورماتورهای پست های فوق توزیع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.