تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد نورپردازی پیاده راه زند را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۴۵۶ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید
مبلغ برآورد:۷۹/۶۱۲/۸۷۲/۱۹۴ ریال
مدت قرارداد:۶ ماه
محل انجام کار پیاده راه زند

شرایط آگهی

ارائه حداقل رتبه 5 نیرو با حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد.ارائه سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه به همراه مستندات الزامی می باشد. ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 4/000/000/000 ریال بصورت:ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی:14002091671 و کد اقتصادی:411364877455 یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده به شماره 100805504742 بانک شهر ، کد مرجع 101660، شماره شبا مندرج در اصل اگهی هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
واگذاری نورپردازی پیاده راه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.