تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۵۴۹۳ (خودرو)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق ششدانگ یکدستگاه خودرو کاربری سواری زیر کاربری هاچ بک سیستم ام . وی . ام تیپ ۳۱۵H NEW شماره شاسی NATFBAMD8J1057590 شماره موتور MVM477FJAJ068568 شماره بدنه . نوع رنگ متالیک رنگ اصلی قرمز رنگ فرعی قرمز VIN IRWZ97R22N5057590 سال تولید ۱۳۹۷ شماره انتظامی ایران۴۴-۹۵۴ ل ۱۱ متعلق به آقای علی حنیفه پور نام پدر: جبار تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۶/۲۶ شماره ملی: ۰۰۶۴۳۵۱۰۴۱ شماره شناسنامه: ۴۰۵۰ بدهکار پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۵۴۹۳ که خودروی فوق در قبال بدهی وی به خانم حمیده حاج آقامحمدزاده به موجب سند ازدواج ۹۱۱۲ تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۰دفترخانه ازدواج شماره ۴۱۸ و طلاق شماره ۱۱۸ شهر تهران و بموجب نامه شماره ۱۴۰۱۹۸۶۰۱۰۱۵۰۱۲۷۷۹ – ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ و نامه ۱۴۰۱۹۸۶۰۱۰۱۵۰۱۶۶۶۷ – ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ پلیس راهور بازداشت (سندی و فیزیکی) و در پارکینگ سالارجی به آدرس: سی متری جی خیابان غریب (اجتماعی) درب الف متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ وضعیت ظاهری خودرو : نمایشگر پیمایش و بیمه نامه خودرو رویت نگردید گیربکس دنده ای و بدنه سالم بدون خط و خش و دارای باطری و موتور سالم و داشبورد تودوزی و صندلیها در حد مدل می باشد و لاستیکها ۶۰ درصد دارای آج بوده و کلیه شیشه ها و چراغها سالم میباشد و دارای بیمه می باشد که به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارزیابی شده و از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی پلاک ۳ ازطریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا ۴۸ ساعت قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است و برابر اعلام بستانکار مال مورد مزایده دارای بیمه می باشد./
تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
رئیس اداره پنجم اجرای اسنادرسمی محمدی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۶۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۵۴۹۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو کاربری سواری زیر کاربری هاچ بک سیستم ام . وی . ام تیپ ۳۱۵H NEW مدل ۹۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.