تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول ( اتومبیل )
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۱۵۷ اجرای ثبت الیگودرز له خانم مرضیه پرستاری علیه سبحان توکلی ، یک دستگاه اتومبیل پژو پارس ۷XU، رنگ سفید ، مدل ۱۳۹۵، به شماره ایران ۹۹ – ۶۴۷ س ۲۱ به شماره موتور ۰۹۰۱۷۹۳K124 و شماره شاسی ۹۱۸۵۱۷ NAANOCE2GH به مالکیت آقای سبحان توکلی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، اسناد و مدارک خودرو مشاهده نگردید، وضعیت موتور خاموش بوده و اتاق سالم ، وضعیت لاستیک ها ۷۰ درصد و اعتبار بیمه شخص ثالث نامشخص می باشد. اتومبیل مذکور برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) ارزیابی شده و از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در اداره ثبت الیگودرز از طریق مزایده به فروش می رسد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
تاریخ برگزاری مزایده : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۲۵۷۶۱۰۰۰۰۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۲۵۷۶۱۰۰۰۱۵۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس ۷XU، رنگ سفید ، مدل ۱۳۹۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.