تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول ( خودرو)
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۵۲۹ جهت وصول مهریه خانم والیه عزیزی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل متعلق به آقای علی صورتی جابلو وفق گزارش کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات وانت پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۱، شماره شاسی ۸۱۹۰۳۵۵۵ شماره انتظامی ۱۳۸ن۴۳ ایران ۹۱ رنگ سفید، نوع سوخت بنزین- گاز، ( اصل سند، کارت ماشین، شناسنامه و بیمه نامه خودرو مشاهده نگردیده و بازدید بصورت موتور خاموش صورت گرفته) قطعات بدنه و اتاق سالم، گلگیر جلو سمت راست تعویض شده و نیاز به نقاشی دارد، سپر جلو، چراغ جلو راست و جلو پنجره بر روی خودرو نیست، بدنه خودرو در قسمتهای متعدد و شاسی دارای پوسیدگی می باشد و هردو شاسی سابقه تصادف دارد دارای چهار حلقه لاستیک، آج لاستیکهای عقب دارای ۶۰ درصد استهلاک و لاستیک های جلو مستهلک هستند دارای کپسول گاز و دارای ضبط صوت قدیمی کاست خور می باشد آثار تصادفات قبلی ضربه رنگ و آبرنگ و آفتاب سوختگی ، خط و خش و پوسیدگی های متعدد در بدنه خودرو موجود است وانت پیکان موصوف به مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال (۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال ارزیابی گردیده است. اتومبیل مذکور به موجب صورتجلسه بازداشت محلی مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در پارکینگ عمومی ایثار اردبیل توقیف شده است. ششدانگ خودروی مزبور از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در محل توقیف (پارکینگ ایثار اردبیل) از طریق مزایده به فروش می رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ یاد شده مراجعه نمایند؛ مزایده از مبلغ پایه کارشناسی پانصد و پنجاه میلیون ریال (۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و طبق ماده ۱۳۶ اصلاح آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰% از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰۷۵۰۱۳۲۰۷۸۸۰۱۸۳ با شناسه ۹۶۱۰۱۳۲۷۵۱۰۸۵۷۵۰۰۱۸۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ نزد بانک ملی و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی (همه شرکت کنندگان از جمله بستانکار ) در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده پس از مراجعه به حسابداری اداره اجرا به حساب صندوق ثبت تودیع نماید. درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند وجه واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به نفع حساب خزانه ضبط و مزایده به درخواست بستانکار تجدید خواهد شد. قابل ذکر است کلیه هزینه های قانونی از جمله خلافی خودرو و هزینه پارکینگ به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد.
مهری کشفی مقدم – رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۳۱۲۴۰۰۰۱۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۰۳۱۲۴۰۰۰۴۹۶

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۱رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.