تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یکمرحلهای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) خرید تجهیزات سختافزاری حوزه شبکه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب استان تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید تجهیزات سختافزاری حوزه شبکه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (۲ دستگاه سرور، ۲ دستگاه سوئیچ سرور، ۲۵ عدد هارد سرور)

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,150,000,000 ریال توضیحات تضمین : مناقصهگران باید مبلغ 2,150,000,000 (دو میلیارد و یکصدوپنجاه میلیون) ریال را بعنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح مندرج در اسناد تهیه و در پاکت لاک ومهر شده (الف) قرار دهند. تصویر تضمین فوق باید در پاکت الف سامانه ستاد بارگذاری گردد و اصل تضمین نیز قبل از اتمام مهلت ارسال پیشنهادها، به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران (به نشانی تهران، خ فاطمی، خ حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ضلع شرقی شرکت، دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران) ارسال گردد زمان اعتبار پیشنهاد : 1403/01/03ساعت: 10:00
خرید تجهیزات سخت افزاری حوزه شبکه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.