تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تأمین نیروی انسانی برای اجرای فعالیتهای نگهداری تعمیرات جاری ، دوره ای میاندوره ای واحدهای بخار ، سیکل ترکیبی ، توربین انبساطی ، تاسیسات عمومی نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط ذیل و همچنین شرایط عمومی و خصوصی پیوست اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 8/986/460/660 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
تأمین نیروی انسانی برای اجرای فعالیتهای نگهداری تعمیرات جاری ، دوره ای میاندوره ای واحدهای بخار ، سیکل ترکیبی ، توربین انبساطی ، تاسیسات عمومی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.