تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

موضوع مناقصه موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع ترانسفورماتور توزیع به شرح جدول ذیل (تحویل در انبار فروشنده)
– ترانسفورماتور توزیع کم تلفات کلاس B 50 کاوا
– ترانسفورماتور توزیع کم تلفات کلاس B 100 کاوا
– ترانسفورماتور توزیع کم تلفات کلاس AB 200 کاوا
– ترانسفورماتور توزیع کم تلفات کلاس AB 315 کاوا
مدت قرارداد ۵ ماه

شرایط آگهی

تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ 9.938.000.000 ریال به حساب جاری 103403815002 بانک صادرات شعبه برق زاهدان به نام سایر درآمدها شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
خرید انواع ترانسفورماتور توزیع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.