تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امور مرتبط با خدمات شهری

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. مبلغ تضمین 7.686.600.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امور مرتبط با خدمات شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.