تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۱۰۳۶۷
بموجب پرونده اجرایی کلاسه فوق شعبه دوم اجرا اسناد رسمی مشهد خانم ناهید جاودانی به استناد سند ازدواج: شماره سند: ۳۹۰۲، تاریخ سند: ۱۳۸۰/۱۰/۰۳ دفترخانه ازدواج شماره ۲ و طلاق شماره ۴ شهر مشهد استان خراسان رضوی، وصول تعداد یکصد و پنجاه سکه طلای تمام بهار آزادی بر ذمه زوج است که به زوجه بپردازد و زوج متعهد شد چند قلم کالا شامل یک تخته فرش ماشینی ۳*۴ مشهد یکدستگاه یخچال فریزر و سرویس چوب و یکدستگاه گاز بابت اصل طلب بانضمام حقوق دولتی اجرائیه علیه آقای مجید شعبانی صادر و اجرائیه تحت کلاسه ۱۴۰۲۰۱۰۷۳ علیه آقای مجید شعبانی نام پدر: رمضانعلی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۶/۰۴ شماره ملی: ۵۲۲۹۷۹۰۲۱۰ شماره شناسنامه: ۲ صادر و مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به مدیون ابلاغ گردیده که پس از طی مراحل قانونی به تقاضای بستانکار خودرو سواری پراید مدل ۱۳۸۸ رنگ سفید به شماره انتظامی ۸۳۲ ه ۶۱ – ایران ۴۲ متعلق به زوج بازداشت و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:
خودرو سواری پراید مدل ۱۳۸۸ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ۸۳۲ ه ۶۱ – ایران ۴۲ متعلق شماره موتور ۲۷۸۲۲۰۴ و شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۸۹۳۴۲۰۱s با توجه به پلمپ درب ها و خاموش بودن موتور امکان باز کردن درب ها و بررسی شماره موتور و ساشی مقدور نگردید، تودوزی معمولی، سپر جلو شکسته، شیشه جلو شکسته، جلو پنجره شکسته، لاستیک ۶۰ درصد، بدنه خودرو آثار بازسازی دارد و خودرو به مبلغ ۱/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصدو سی و شش میلیون تومان برآورد میگردد.
لذا با توجه به قطعیت ارزیابی و درخواست بستانکار و با توجه به اصل طلب و دو عشر اضافی مورد مزایده اتومبیل مذکور در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در آدرس مشهد – احمد آباد – خیابان ابوذر غفاری – نبش ابوذر غفاری ۳۵ – اداره اجرای اسناد رسمی مشهد ( شعبه مهریه ) از مبلغ پایه ۱/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصدو سی و شش میلیون تومان شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد. همچنین طبق بند ۶ از فراز الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه به عهده برنده مزایده است. مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی از سوی حسابداری و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا ۲۴ ساعت قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را پس از تایید حسابداری همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
تاریخ مزایده : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
رییس اداره اجرای اسناد ذمه مشهد مقدس – عباس عابد
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۶۰۹۲۰۰۰۲۵۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۶۰۹۲۰۰۷۱۲۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو سواری پراید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.