تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ۲۰/۰٫۴kv (روغنی کم تلفات)
شماره فراخوان سامانه ستاد: ۲۰۰۲۰۰۱۲۱۱۰۰۰۰۴۰

شرایط آگهی

تضمین: 10.211.000.000 ریالکلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ۲۰/۰٫۴kv (روغنی کم تلفات)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.