تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید کمپرسورGB101 (بوستر کمپرسور)
برگزار کننده : شرکت پتروشیمی غدیر
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید کمپرسورGB101 (بوستر کمپرسور)

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 مبلغ تضمین : 1,600,000,000 ریال توضیحات تضمین : بوستر کمپرسور GB101 زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 19:00
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کمپرسورGB101 (بوستر کمپرسور)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.