تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو)
بموجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۴۹۸۰ مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز خانم بهار وقاری کلوانق نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۳/۰۱ شماره ملی: ۱۷۳۹۹۵۷۳۰۱ جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ۲۳۷۳۲ مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۷۷ تبریز بصداق تعداد ۱۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی طلا ، علیه آقای آرش ویسی نام پدر: عبدالکریم مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به مدیون ابلاغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی، ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سمند تیپ ال ایکس به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۸۸۴۰۱ و شماره شاسی NAAC91CC79F804123 به شماره انتظامی ۲۹۹ م ۴۹ – ایران ۱۵ و مدل ۱۳۸۸ متعلق به بدهکار در قبال قسمتی از طلب وحق الاجرا بازداشت و طبق گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ مأموراجرای ثبت تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریز پارکینگ مرزداران متوقف و برابرگزارش مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اطراف خودرو رنگ دارد درب های جلو و عقب سمت چپ خسارتی است درب عقب راست نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد سپر جلو شکسته است وضعیت دستگاه انتقال نیرو و موتور سالم است لاستیکها مستهلک و نیاز به ۴ حلقه لاستیک دارد و خودرو تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره ۱۴۰۱/۳۱/۵۹۸۷/۲۷۶۸۷۵۴ نزدشرکت بیمه دی میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی از طلب وحق الاجرای متعلقه باستناد ماده ۱۲۶ آئین نامه اجرا و ۱۲۹ مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف دیزل آباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده بالا شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود . لازم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵۶۵۴۹۰ با شناسه واریز ۹۳۹۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲۹۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴ نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت آن به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (۱۰ درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. لازم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ، مال مورد مزایده بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۴۰۶۸۰۰۰۲۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۴۰۶۸۰۰۳۶۶۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سمند تیپ ال ایکس به رنگ نقره ای متالیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.