تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

(آگهی مزایده اموال منقول)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۴۳۸ ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری آردی تحت شماره انتظامی ایران ۶۱-۵۴۱ ن ۳۲ متعلق به آقای محمد نصرتی بعلت عدم ایفای تعهدات سند مهریه منجر به صدور اجرائیه ، تشکیل پرونده اجرایی تحت کلاسه ی مذکور و سیر مراحل اجرایی برابر آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا گردیده در نهایت طبق نظریه کارشناسی وارده به شماره ۴۸۰۰۱۹۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ کارشناس رسمی دادگستری ، خودرو بازداشت شده سواری آردی مدل ۱۳۸۵ ، رنگ یشمی روغنی و شماره موتور: ۱۱۷۸۵۰۰۷۱۷۶ با شماره شاسی: ۲۳۴۰۰۹۴۲ به نام آقای محمد نصرتی که مشخصات آن با سوابق شماره گذاری انطباق دارد. خودرو بنزینی است اما به شکل دو گانه سوز در آمده است و مشخصات خودرو با برگ سبز آن مطابقت دارد. در لحظه بازدید مشاهده گردید سپر جلو شکسته ، راهنما جلو چپ شکسته ، گلگیر عقب چپ نیاز به صافکاری و نقاشی دارد . شیشه ها و تودوزی سالم و آئینه ها سالم ، لاستیک ۲۵ درصد سالم و آخرین کیلومتر کارکرد ۲۱۹۰۳۴ کیلو متر است . خودرو فوق الذکر به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( معادل هفتاد میلیون تومان ) ارزیابی گردیده است و از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ در محل واحد اجرای اسناد رسمی به نشانی قروه – خیابان شهید مطهری اداره ثبت اسناد و املاک ) و محل بازدید ( پارکینگ امیر ) از مبلغ پایه مزایده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود .لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خلافی و نیز بدهی های شهرداری و بدهی های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، در اینصورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. تاریخ انتشار ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۳۲۰۴۸۰۰۰۰۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۳۲۰۴۸۰۰۰۴۲۷

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری آردی مدل ۱۳۸۵ ، رنگ یشمی روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.