تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تجدید مناقصه واگذاری مدیریت سرپرستی خوابگاه های دانشجویی
برگزار کننده : دانشگاه حکیم سبزواری
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری مدیریت سرپرستی خوابگاه های دانشجویی
برآورد مالی : ۲۱,۲۴۳,۰۸۱,۸۵۳

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,200,000,000 ریال توضیحات تضمین : متقاضیان باید مبلغ 1/200/000/000ریال معادل صدو بیست میلیون تومان را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی به شماره حساب IR930100004001109907146765 و با شناسه 965120006140011099071467651111 بنام تمرکز وجوه سپرده جاری نزد بانک مرکزی واریز گردد و تصویر آن را در فایل "الف" سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری کنند و اصل آن را قبل از تاریخ بازگشایی پاکات تحویل مدیریت حقوقی نمایند . زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/30ساعت: 17:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدمناقصه واگذاری مدیریت سرپرستی خوابگاه های دانشجویی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.