تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات مهندسی، نظارت و بازرسی فنی خرید تجهیزات پروژههای طرح جامع مشهد
برگزار کننده : شرکت برق منطقه ای خراسان

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00
خدمات مهندسی، نظارت و بازرسی فنی خرید تجهیزات پروژه های طرح جامع مشهد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.