تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دو دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت
برآورد: ۲۸۱٫۴۴۵٫۹۷۳٫۸۰۰ ریال
شماره فراخوان سامانه ستاد: ۲۰۰۲۰۰۱۰۰۸۰۰۰۱۵۳

شرایط آگهی

مدت اعتبار پیشنهادات اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه میباشد.میزان تضمین (سپرده) شرکت در فرآیند ارجاع کار 14,072,000,000 (ریال)
خرید دو دستگاه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.