تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد اداره امور بهره برداری تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) واقع در شهر شیراز واقع در بلوار نصر جنب پارک رضوی معروف به جایگاه CNG نصر از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۵۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۰۵۶ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید
مبلغ پایه اجاره ماهیانه ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد باید بصورت سالیانه باشد
مدت مزایده دو سال شمسی

شرایط آگهی

ارائه تصویر گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعیمبلغ سپرده شرکت در مزایده 780,000,000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز با کد مرجع 101984 سازمان مدیریت حمل و نقل مسافرحق الدرج چاپ آگهی در روزنامه ها هزینه کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد.
اداره امور بهره برداری تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.