تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول کلاسه ۱۴۰۲۰۰۰۵۶
دراجرای آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی لازم الاجرا وبه موجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۰۵۶واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت مزایده سواری پراید نقرهای به شماره انتظامی ۸۸۶ ل ۳۵ ایران ۷۳ به نام آقای حمید معتمدی نام پدر: منصور تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۹/۰۷ شماره ملی: ۲۴۳۰۰۵۵۱۱۲ شماره شناسنامه: ۵۵۱۰ که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مزایده خودرو سواری پراید نقرهای به شماره انتظامی ۸۸۶ ل ۳۵ ایران ۷۳وشماره شاسی ۲۲۸۹۴۴۸۰۵۷ وشماره موتور ۳۸۶۳۰۸ مدل ۱۳۸۹٫
وضعیت عمومی سطح فوقانی وسیله آفتاب زدگی دارد،گلگیرجلو چپ صدمه دیده و چراغ جلو چپ شکسته است.گلگیرجلوسمت راست و زه درب راننده آسیب دیده است.فاقد تودوزی درب راننده است . شیشه جلو شکسته، تودوزی فرسوده،دربهای سمت چپ آثارضربه داردوموتورسالم است.باتوجه به مراتب فوق،قیمت وسیله نقلیه ( قیمت پایه)مبلغ ۹۰ میلیون تومان معادل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است بستانکار به موجب نامه وارده به شماره ۱۴۰۲۰۵۰۱۱۱۹۲۰۰۳۸۱۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ اعلام نموده که خودرو مذکور فاقد بیمه می باشد مزایده خودرو مذکور روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر به آدرس مرودشت پارکینگ تخت جمشید به نفع مهناز جعفری نام پدر: احمد تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۱۲/۱۰ شماره ملی: ۲۴۳۱۳۴۱۷۵۵ شماره شناسنامه: ۸۷۹ مستندات صدور اجرائیه : سند ازدواج : شماره سند : ۵۹۹۲ ، تاریخ سند : ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ ، دفترخانه صادر کننده : دفتر خانه ازدواج ۱۹۲ شهر مرودشت استان فارس ازطریق مزایده به آدرس مرودشت پارکینگ تخت جمشید مرودشت به فروش می رسدومزایده ازمبلغ فوق شروع و درصورت تعدد خریدار درجلسه مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی نقدا به فروش می رسد بدیهی است که کلیه هزینه های نقل وانتقال ونیم عشراجرایی وحق حراج وهزینه نگهداری و پارکینگ وغیره….کلابر عهده برنده مزایده خواهد بود و این آگهی یک نوبت درروزنامه شیراز نوین درج لذاخریداران می تواننددر وقت مقرر در محل حراج حاضر و درجلسه مزایده شرکت نماییدضمنا شرکت در مزایده مستلزم پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی در وقت مزایده می باشد
تاریخ انتشار:۱۴۰۲/۰۶/۱۶
رضا حقانی نیا
رییس واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۱۱۱۹۲۰۰۰۰۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۱۱۱۹۲۰۰۰۰۵۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سواری پراید نقره ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.