تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۲۰۰۵۵۵به استناد سند ازدواج شماره۱۹۳۹۸-۸۳/۱۱/۲۱تنظیمی دفتر سند ازدواج شماره۱ اراک له: الهام احمدی شماره ملی: ۰۵۳۳۰۳۷۵۷۳ علیه حسین طالبی شماره ملی: ۵۷۱۸۹۲۰۰۵۲ در قبالمبلغ ۷۴۹۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال معادل بهای۳۵۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی اصل طلب تا روز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳( روزمزایده ) و مبلغ۳۷۴۸۶۵۰۰۰۰ریال(سه میلیارد وهفتصدو چهل و هشت میلیون وششصدو پنجاه هزار ریال ) نیم عشراجرائی در اجرای ثبت اراک تشکیل و اجرائیه در مورخه۱۴۰۲/۰۳/۳۰ابلاغ و رعایت ماده ۱۱۱ آئین نامه اجرا نیز گردید.سپس خودرو به شماره راهنمایی و رانندگی ۱۲۹س۹۱ ایران ۴۷ سواری سیستم پژو ۲۰۶SD مدل ۱۳۹۴رنگ سفید شماره موتور ۱۶۳B0140477 شماره شاسی ۲۵۶۱۷۷وضعیت موتور در حد مدل وضعیت اتاق در حد مدل بدون هیچگونه ضربه و خط و خش قابلیت شماره گذاری برابر دستوالعملهای شماره گذاری سایر مشخصات کارکرد ۱۰۲۶۰۳ کیلومتر با اسناد آن مطابقت دارد دارای روکش و رادیو پخش ، لاستیکها ۷۰% ارزش ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معادل (سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای جواد جان پناه در مورخه۱۴۰۲/۵/۷ارزیابی شده است و در قبال قسمتی ازطلب الهام احمدی درتاریخ ۱۴۰۲/۷/۳ دو شنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معادل (سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) به عنوان قیمت پایه شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزادوطبق ماده ۱۳۶ شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است وهمچنین خریدار میتواند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت وقبل از برگزاری مزایده از خودرو مورد مزایده واقع در پارکینگ قدس اراک دیدن نماید کلیه هزینه ها ی متعلقه تاروز مزایده به عهده بدهکار است و بدهیهای مالیاتی وعوارض شهر داری وسایر هزینه ها ی انتقال به عهده خریدار است ومیزان بدهی ها ی مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارایی وشهرداری است وچنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلی رسمی غیر مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان ومکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:۱۴۰۲/۶/۱۹
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۵۰۳۱۰۰۰۰۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۴۰۰۵۰۳۱۰۰۰۵۳۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو سواری سیستم پژو ۲۰۶SD مدل ۱۳۹۴رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.