تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و اندازه گیری گاز
برگزار کننده : شرکت گاز استان خراسان شمالی
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و اندازه گیری گاز
برآورد مالی : ۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 1,110,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 09:00
خرید ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و اندازه گیری گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.