تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد به استناد ماده ۵ آئین نامه معاملاتی شهرداری و اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.
موضوع مناقصه:عملیات خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری سیستمهای چراغهای راهنمایی و رانندگی و هوشمندسازی تقاطعها در سطح شهر براساس برآورد اولیه چراغهای راهنمایی و رانندگی و قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری برای احجام بصورت مقطوع و بدون اعمال تعدیل و بدون اعمال ضرایب برابر شرایط خصوصی و مشخصات فنی
– مبلغ کل مناقصه:۵۴/۶۸۴/۴۴۰/۰۰۰ ریال
– مدت قرارداد ۱۲ ماه شمسی

شرایط آگهی

از کلیه شرکتهای واجد شرایط در رشته تاسیسات و تجهیزات با حداقل پایه 5 دعوت بعمل می آیدمیزان سپرده شرکت در مناقصه:2/734/222/000 ریال بصورت فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده شماره 100787842771 بانک شهر شعبه ارومیه کد (294) بنام شهرداری ارومیه به شماره شبا مندرج در اصل اگهی و شناسه ملی 14002813625 میباشدکلیه ی هزینه های انتشار آگهی مزایده مناقصه اعم از چاپ آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی بر عهده برنده می باشد.
عملیات خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری سیستمهای چراغهای راهنمایی و رانندگی و هوشمندسازی تقاطعها در سطح شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.