تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خریداری و نصب ۱ باب درب فلزی برقی در راهروی طبقه دوم شرقی جهت ورود به پشت بام طبقه اول (مطابق فایل پیوست)
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۳۱۰۱۰۰۰۳۱۴
برگزار کننده : سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

بازدید از مجموعه جهت اعلام قیمت الزامی میباشد، کلیه هزینههای جانبی به عهده تامینکننده میباشد و پرداخت پس از تایید بهرهبردار صورت میپذیرد.
خریداری و نصب ۱ باب درب فلزی برقی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.