تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید خدمات جمع آوری، بی خطر سازی، سترون سازی و امحاء زباله های عفونی و غیر عفونی (مدیریت پسماند) بیمارستان بوعلی مطابق شرایط و نمونه قرارداد پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۴۴۴۸۰۰۰۱۲۰
برگزار کننده : بیمارستان بوعلی مریوان
نام سرویس : تصفیه و دفع پسماند
تعداد : ۱۰۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
محل تحویل : استان : کردستان ، شهر : مریوان

شرایط آگهی

شرکت کننده می بایست کلیه مدارک ، شرایط استعلام و فرم های پیوستی و قرارداد را ضمن مطالعه و مهر و امضاء و همراه سایر مدارک درخواستی در سامانه بارگذاری (http://setadiran.ir ) نماید. در صورت عدم بارگذاری کلیه مدرک شرکت کننده از استعلام حذف می گردد
خرید خدمات جمع آوری، بی خطر سازی، سترون سازی و امحاء زباله های عفونی و غیر عفونی (مدیریت پسماند)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.