تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت و پورتال پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
برگزار کننده : سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی
شرح کلی حوزه فعالیت : طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت و پورتال پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 مبلغ تضمین : 500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/07/15ساعت: 10:00
طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت و پورتال پارک ملی علم و فناوری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.