تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تجدید اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان (مهر و آبان) مناقصه۱۴۱
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
شرح کلی حوزه فعالیت : تجدید اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان (مهر و آبان) مناقصه۱۴۱

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 300,000 مبلغ تضمین : 1,590,000,000 ریال توضیحات تضمین : دریافت هرگونه اسنادمناقصه وارائه پیشنهادات تنهاازطریق سامانه الکترونیکی دولت مقدور میباشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/28ساعت: 19:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.