تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نظر دارد مضوع نگهبانی و حفاظت فیزیکی از خوابگاه های تابعه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.
برگزار کننده : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شرح کلی حوزه فعالیت : خدمات مربوط به نگهبانی و حفاظت فیزیکی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,200,000,000 ریال توضیحات تضمین : قابل توجه تمامی شرکت کنندگان در مناقصه1- پس از بارگزاری پاکت الف اصل آن در مهلت مقرر به دفتر معاونت اداری- مالی تحویل گردد.2- تمامی اسناد و مدارک بارگزاری شده اعم از اسناد فنی و مدارک شرکت کننده و قرارداد علاوه بر امضای الکترونیکی می بایست قبل از بارگزاری ممهور به مهر و امضای مقامات مجاز شرکت باشد.3-شرکت کنندگان حداقل سه مورد از قراردادهای منعقده را ضمیمه کنند.4- زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/29ساعت: 10:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مربوط به نگهبانی و حفاظت فیزیکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.