تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام امور مربوط به خدمات عمومی دانشگاه شامل نظافت ، جمع آوری زباله مجموعه پردیس، خوابگاهها، مخابرات،مهمانسرا، دفتر پستی، نقلیه سبک وغیره برابردفترچه شرح وظایف اختصاصی پیمانکار.
برگزار کننده : دانشگاه حکیم سبزواری
شرح کلی حوزه فعالیت : خدمات عمومی و پشتیبانی
برآورد مالی : ۸۳,۷۵۳,۸۳۴,۳۹۵

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 4,300,000,000 ریال توضیحات تضمین : متقاضیان باید مبلغ چهارصدو سی میلیون تومان رابه عنوان تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی به شماره حساب IR930100004001109907146765 و با شناسه 965120006140011099071467651111 بنام تمرکز وجوه سپرده جاری نزد بانک مرکزی واریز گردد و در پاکت "الف" قرار داده و تحویل دانشگاه نماید. تبصره :ضمانت نامه های دور قبل که مناقصه تجدید شده در صورتی که از تاریخ صدور 3 ماه اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد قابل قبول است. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/30ساعت: 17:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی دانشگاه حکیم سبزواری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.