تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری اجرای عملیات تعمیر و نگهداری حفظ و حراست سرویس نظافت ، تاسیسات محدوده منطقه یک
برآورد ۴۴/۵۲۹/۰۹۹/۷۵۰ ریال
مدت قرارداد ۱۲ ماه

شرایط آگهی

دارای حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه و دارای حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه - مبلغ تضمین 2/226/500/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
واگذاری اجرای عملیات تعمیر و نگهداری حفظ و حراست سرویس نظافت ، تاسیسات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.