تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ۲۰/۰٫۴ kv (روغنی کم تلفات)
برگزار کننده : شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ۲۰/۰٫۴ kv (روغنی کم تلفات)

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 مبلغ تضمین : 10,211,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 19:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ۲۰/۰٫۴ kv (روغنی کم تلفات)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.