تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مزایده اموال منقول پرونده ۰۲۰۰۱۷۷شعبه ۵۷اجرای سوم
نظربه اینکه طبق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۵۹۵۰۰۱۶۹مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷واجرائیه شماره ۱۴۰۰۶۸۴۲۰۰۰۱۴۱۱۲۷۱مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱موضوع دعوی بهنام محمودزادگان  علیه سیدسعد فرمان روا  محکوم است به استرداد ثمن معامله به مبلغ ۵۴/۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۹۱۱/۱۰۰/۰۰۰ریال  ومبلغ ۲/۸۲۸/۵۵۵/۰۰۰ریال بابت نیم عشر اجرایی (جمع مبلغ محکوم به وهزینه دادرسی ونیم عشر اجرایی ۵۳/۶۳۳/۸۹۵/۰۰۰ریال)باتوجه به عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه دو دستگاه پله برقی به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   ارزیابی گردید.
در خصوص قرار کارشناسی  مبنی بر ارزیابی و قیمت گذاری دو دستگاه پله برقی با مشخصات مندرج در فاکتور خرید، شامل تولید و مونتاژ، حمل تا بندر شهید رجائی،  بسته بندی و حمل و ترابری زمینی کالا از بندر تا تهران،  بعلاوه هزینه بازرسی قبل از بسته بندی و اجاره کانتینر ۴۰ فوت و هزینه های جاری دیگر برای تشریفات ترخیص و  هزینه های ترخیص کالای ممنوعه،  به علاوه سود فروشنده،  برای هر دستگاه پله برقی ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۷ ریال و برای دو دستگاه آن ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵ ریال   تعیین و برآورد می گردد.
لذا مقرر گردید دودستگاه پله برقی  درروز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  از ساعت ۱۲ الی ۱۲/۳۰در شعبه ۵۷ مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در خیابان کریم خان زند خ ایرانشهر نبش کوچه ملکیان طبقه اول اجرای احکام شعبه ۵۷  (واحد مزایده)از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره ۲۱۷۱۲۹۹۰۷۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد ۶۰۳ به نام حساب سپرده جاری مجتمع قضائی واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت ۱۰ درصد پرداختی به نفع دولت ضبط میگردد. .
اجرای احکام شعبه۵۷ حقوقی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۶۸۴۶۰۰۰۰۲۸۶۴۲۳
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۰۲۵۹۵۰۰۰۴۴
شعبه صادر کننده : شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش دو دستگاه پله برقی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.