تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده نوبت دوم
واحد شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی کاشان با توجه به اجرائیه صادره له      مهدی خلیق آرانی باوکالت کمال            علیه                  هومن شیرالی – جواد حفیظی کاشانی      محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ ۱۱/۷۰۷/۵۴۷ریال بابت خسارات دادرسی و مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک به شماره ۴۱۵۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له و مبلغ                  ۵درصد      ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه        توقیف پس از جری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده است . در تاریخ    ۱۴۰۲/۷/۴          ساعت  ۹            واحد شعبه اول اجرای احکام حقوقی به مزایده می گذارد . به هرکس و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شد . خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند ، می بایست پرداخت نماید . چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید . کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به دایره شعبه  اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند . نظریه کارشناسی بازگشت به ابلاغ ۱۴۰۱۰۹۱۰۰۰۶۵۷۳۲۷۱۲ به شماره بایگانی ۰۱۰۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ و ابلاغ ۱۴۰۲۰۹۱۰۰۰۰۵۴۰۳۷۳۹ به شماره بایگانی ۰۰۰۲۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵درخصوص دعوی آقای مهدی حقیقی آرانی خواهان بطرفیت آقایان جواد حفیظی کاشانی و هومن شیرآلی مبنی بر ارزیابی اموال توقیف شده شامل اتصالات ریز لوله کشی نیوپایپ ۵لایه و ترموستات های سیم کارتی مانیتوردار و محافظهای برقی که توسط احدی از مأمورین محترم کلانتری طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ انجام گردیده بود با همراهی امین اموال به محل نگهداری اموال موردنظر واثع در کاشان – بازارچه میدان کهنه (قدیمی) عزیمت و پس از رؤیت ارزش گذاری با درنظر گرفتن نوع کالا ، تحقیق و تفحص در بازار از جمله فروشندگان ، تولیدکنندگان خاص این نوع کالاها که آخرین قیمت نامبردگان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ بصورت نقدی اعلام گردیده بود بشرح زیر با اضافه شدن ۷عدد ترموستات سیم کارتی مانیتوردار برند کاموس که در مقطع ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ توسط این کارشناس برآورد و اعلام نظر می گردد.
بدیهی است خوانده و یا امین اموال موظف هستند کلیه اتصالات و دیگر لوازم توقیفی را بصورت سالم و قابل استفاده تحویل نمایند.
۱- ترموستات سیم کارتی مانیتوردارکاموس ۳۲عدد ارزش هرعدد ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- محافظ برق کاموس ۲۵عدد ارزش هرعدد ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳- شیرهواگیری کلکتور ۸۳۰عدد ارزش هرعدد ۲۴۲٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۲۰۰٫۸۶۰٫۰۰۰ ریال
۴- مهره کوبلی ۲۵ یا ۳/۴ به تعداد ۳۵۰ ارزش هر عدد۵۷۵٫۰۰۰ ریال کلا ً بالغ بر ۲۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
۵- گپ پرسی نمره ۳۲ تعداد ۱۵عدد ارزش هرعدد ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
۶- بوش پرسی ۵۰×۳۲ تعداد ۵ عدد ارزش هرعدد ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷- سه راهی پرسی (۱۶×۳/۲) و (۱۶×۳/۴) تعداد ۲۰عدد ارزش هرعدد ۲٫۱۷۲٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۴۳٫۴۴۰٫۰۰۰ریال
۸- حلقه استیل اتصال پرسی نمره ۱۶ تعداد ۱۰۰عدد ارزش هرعدد ۲۱۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۹- حلقه استیل اتصال پرسی نمره ۲۰ تعداد ۱۰۰عدد ارزش هر عدد ۳۱۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰- حلقه استیل اتصال پرسی نمره ۲۵ تعداد ۱۰۰ عدد ارزش هرعدد ۵۹۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۱- حلقه استیل اتصال پرسی نمره ۳۲ تعداد ۱۰۰عدد ارزش هرعدد ۷۱۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۲- بوشن پرسی ۱×۳۲ اینچ تعداد ۵عدد ارزش هر عدد ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کلاً بالغ بر ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
جمع کل ارزش کالاهای توقیفی در ۱۲ ردیف بشرح توضیحات اعلام شده در صدر گزارش در مقطع ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ بالغ بر ۱٫۳۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد و اعلام نظر می گردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۹۴۶۰۰۰۰۱۵۱۷۷۷
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۳۶۶۵۵۰۰۸۳۴
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان

شرایط آگهی

اعلام نشده
شامل ۱۲ مورد فروش ترموستات سیم کارتی مانیتوردارکاموس- محافظ برق کاموس – شیرهواگیری کلکتور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.