تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه ۳۰ / ۰۱۰۵۵۹۴/ ج
به موجب  اجرائیه به شماره ۱۴۰۱۶۸۴۲۰۰۰۰۸۸۴۳۱۰ – مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۶ صادره  از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران  له آرش اکبرزاده  علیه مهندسی عمران وتولیدی نیرو  محکوم  به پرداخت مبلغ ۸۰/۴۰۲/۰۰۴/۷۸۷ ریال  بابت محکوم به در حق محکوم له  ومبلغ ۳/۹۶۴/۳۸۰/۲۲۰ ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت می باشد در این راستا اموال منقول ذیل توقیف و    از طریق مزایده بفروش می رسد.
۱- کامیون کشنده بنز اکورال اس  مدل ۱۳۸۷  رنگ سفید روغنی ۴سیلندر  بنزینی ۲محور شماره موتور ۴۵۷۹۳۷۰۰۱۲۱۵۸۲ وشماره شاسی ۲۸۶۲۶۴ وشماره انتظامی  ۳۵۵ ع ۵۲ ایران ۱۱ ، تعداد محور۲ ، سیلندر ۶ ، سوخت گازوئیل ، تعداد چرخ ۶  – ظرفیت ۴۰ تن – اتاق بدنه از اطراف دارای خوردگی – موتور در حد مدل – سپر جلو – رکاب راست – گلگیر سمت راست – گل پخشن کن چپ خوردگی می باشد ، تایر ۵۰ درصد   به قیمت پایه ۴۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲- کامیون کشنده بنز اکورال اس  مدل ۱۳۸۶  رنگ سفید روغنی ۴سیلندر  بنزینی ۲محور شماره موتور ۴۵۷۹۳۷۰۰۰۷۲۰۱۰ وشماره شاسی ۰۴۶۹۸۳ وشماره انتظامی  ۷۳۸ ع ۳۵ ایران ۱۱ ، تعداد محور۲ ، سیلندر ۶ ، سوخت گازوئیل ، تعداد چرخ ۶- ظرفیت ۴۰ تن – اتاق بدنه از اطراف دارای خوردگی شدید در پهلوی راست  – موتور در حد مدل – سقف ستون جلو راست – درب راست –  آینه بغل – شیشه و جلو – گلگیر جلو راست – رکاب راست – سپر جلو خوردگی دارند که نیازی به بازسازی دارد  ، تایر ۵۰ درصد   به قیمت پایه ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۳-  کامیون کفی جرثقیل  بنز اتکو ۲۶۲۸ – تک کابین – مدل ۱۳۸۷  رنگ آبی  روغنی ۴سیلندر  بنزینی ۳محور شماره موتور ۹۰۶۹۲۱۰۰۳۳۸۲۰۰ وشماره شاسی ۸۶۱۹۳۵ وشماره انتظامی  ۶۶۴ ع ۵۱ ایران ۱۱ ، تعداد محور۳، سیلندر ۶ ، سوخت گازوئیل ، – ظرفیت ۲۶ تن – تعداد چرخ ۱۰ –  اتاق بدنه از اطراف دارای خوردگی عقب  – رنگ اتاق خوردگی جزیی رنگ اتاق و مات گردیده  –  ، تایرها قسمت جلو ۷۰ دردصد و قسمت عقب ۲۰  درصد رکاب دو طرف شکننده ،   به قیمت پایه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
.مقرر گردید اموال مذکور روز دوشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ازساعت ۱۰/۳۰الی ۱۱/۰۰درواحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی به نشانی تهران خ کریم خان زند خ ایرانشهر نبش کوچه ملکیان طبقه اول از طریق مزایده به  فروش برسد.لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی  شروع وشرکت کنندگان در مزایده موظف میباشند که ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را ازقبل  به حساب شماره ۶۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۲۹۹۰۷۹۰۰۵به نام سپرده مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریز نموده وبه همراه درخواست کتبی واصل وکپی کارت ملی  فی المجلس درزمان مقرر به واحد مزایده تحویل نمایند.وبرنده مزایده موظف است البافی مبلغ پیشنهادی خود را تماما ظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده مجتمع قضایی شهید مدنی واریز ورسید آن را تحویل واحد مزایده نماید .درغیر اینصورت ۱۰ درصدمبلغ  پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.بدیهی است درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرروتائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.(درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر ۵روزقبل از تارخ مزایده به واحد مزایده مراجعه نمائید).
واحدمزایده مجتمع قضایی شهید مدنی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۶۸۴۶۰۰۰۰۲۸۱۸۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۵۳۸۲۸۰
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش کامیون کشنده بنز اکورال اس  مدل ۱۳۸۷  رنگ سفید روغنی – کامیون کشنده بنز اکورال اس  مدل ۱۳۸۶  رنگ سفید روغنی – کامیون کفی جرثقیل  بنز اتکو ۲۶۲۸ - تک کابین – مدل ۱۳۸۷  رنگ آبی  روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.