تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مرحله دوم
درخصوص پرونده اجرائی ۰۲۰۰۰۴۲    صادره از شعبه سوم شورای حل اختلاف کرمانشاه له آقای  سعید رئوفی    وعلیه آقای  بهروز تپه لری     واحد اجرای احکام مدنی شعبه سوم شورای حل اختلاف  کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده۱۳۷  قانون اجرای احکام مدنی(در راستای ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی ) از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.ضمناًمورد مزایده     ۱- یک دستگاه یخچال فریزر کمبی  پارس  ۲-  یک دستگاه  موتور جوش مگس  ۳- یک  تخته فرش شش متری ماشینی     توسط کارشناس رسمی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸      به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰      ریال  ارزیابی شده است و مزایده برای روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴    ساعت  ۱۱:۳۰    صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید در این اجرا حضور پیدا نمایند. مزایده در محل اجرای احکام  واقع در  میدان جمهوری اسلامی – خیابان منابع طبیعی  ساختمان اجرای احکام  شورای حل اختلاف شعبه سوم  برگزار میگردد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است ۱۰%بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
پروین شاطرآبادی
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرمانشاه
شماره آگهی : ۱۴۰۲۵۰۴۶۰۰۰۰۰۸۹۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱۵۰۹۲۰۰۰۱۴۱۰۴۶۸
شعبه صادر کننده : شعبه ۳ اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یخچال و موتور جوش – یک تخته فرش

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.