تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
احتراماً احتراماً  بموجب  کلاسه  ۰۲۰۱۱۵۸  اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سبزوار ،
له  علی نجم آبادی  فرزند محمد رضا
علیه  رضا  حسین پور فرزند علی  کد ملی  ۰۷۹۴۶۶۸۲۰۸
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت الباقی اصل و مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له  و مبلغ  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت
موتور سیکلت  به شماره پلاک ۱۹۵۲۳  –  ۷۷۵      ایران  ( موتور سیکلت  توسط  کلانتری ۱۱  شهرستان سبزوار  توقیف شده و  در پارکینگ سربداران  می باشد    )
متعلق  به محکوم علیه   را  جهت مزایده  معرفی  که از طریق دایره اجرا  ، توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی میگردد
موتور سیکلت  فوق به مبلغ  ۳۹۰/۰۰۰/۰۰  ریال  معادل سی و نه میلیون  تومان  ارزیابی گردید
مشخصات موتور سیکلت  :  سیستم  توس –  رنگ  مشکی –    مدل ۱۳۹۵  – شماره تنه  ۹۵۶۳۳۰۹    شماره موتور  ۱۱۲۲۴۸  وسیله فاقد خسارت می باشد
مقرر گردید مزایده  چهارشنبه  مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹    ساعت  ۰۹  صبح  از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی و  انقلاب  شهرستان  سبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد .  مزایده  از قیمت کارشناسی  شده شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند  پنج روز قبل از برگزاری مزایده  به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از خودرو مذکور داده شود .
قابل ذکر اینکه  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس  و الباقی ظرف مدت ۱۰ روز  از برنده مزایده دریافت خواهد شد .تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد.
مهدوی- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار
شماره آگهی : ۱۴۰۲۲۵۴۶۰۰۰۰۱۷۷۹۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲۲۵۹۲۰۰۰۲۱۴۴۴۸۸
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش موتور سیکلت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.