تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
درخصوص پرونده اجرائی کلاسه ۰۲۰۰۳۴۷باموضوع مطالبه وجه له آقای مهدی فرهنگ علیه آقای حسن فرهنگ باتوجه به توقیف خودروی وانت نیسان بشماره انتظامی ۱۲۴ط۴۱ایران ۹۱طی مراحل ومقدمات انجام مزایده درمورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹درروزیکشنبه ساعت ۱۰:۰۰الی ۱۱:۰۰واقع درجنب فرمانداری وساختمان دادگستری دفتراجرای احکام مدنی بفروش خواهد رسید.مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع ومتقاضی خریدبا ثبت نام درسامانه ثناو تقدیم درخواست شرکت درجلسه مزایده به همراه چک تضمینی ده درصد قیمت پیشنهادی خود درپاکت سربسته وتحویل آن درموعد مقرر به اجرای احکام مدنی راس ساعت ۱۱:۰۰مورخ مذکور ودرحضور نماینده دادستان ومتقاضیان خرید،پاکت ها بازگشایی وبه کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نموده فروخته خواهد شدو جهت واریز مابقی قیمت خریداری شده حداکثر ۱۵ روز فرصت داده می شودو برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شدطالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از مورد مزایده به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.به درخواست های شفاهی ودرخواست های کتبی که فاقدچک تضمینی ده درصد باشدترتیب اثر داده نخواهدشد.
مورد مزایده عبارت است از:
یک دستگاه خودروی نیسان وانت  بشماره انتظامی ۱۲۴ط۴۱ایران ۹۱دوگانه سوزبه رنگ آبی روغنی مدل ۱۳۸۲دور رنگ وسقف آفتاب سوختگی وگلگیر عقب وراست نیاز ه صافکاری وفاقد سپر عقب ووضعیت لاستیک های جلو وعقب دارای بیست درصد می باشد.
مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری گرمی-عسگر صدقی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۷۴۶۰۰۰۰۱۹۵۲۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۷۹۲۰۰۰۱۶۷۱۶۵۰
شعبه صادر کننده : اجرای احکام مدنی گرمی/قدیم

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو سواری نیسان وانت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.