تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده  نوبت  اول
به موجب پرونده اجرایی ۰۲۰۰۳۵۱  شعبه ۳ اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له آقای نادر رضایی تقاضای فروش اموال توقیفی  محکوم علیه  آقای صالح دانشور  را بابت اصل خواسته به مبلغ ۶/۴۳۵/۵۶۰/۶۹۵ ریال  و مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت  از طریق آگهی مزایده را نموده، به همین سبب در مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۹    از ساعت  ۹ الی۹:۳۰ صبح  در محل شعبه سوم  اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند و قیمتی که مزایده ازآن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بوده و برنده مزایده کسی است که  ده درصد بها ء را فی المجلس بعنوان سپرده به صورت نقد به قسمت اجراء تسلیم و بالاترین قیمت را پیشنهاد و مابقی بهای اموال را ظرف سی روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
نوع و مشخصا ت و قیمت اموال مورد مزایده بشرح زیرمی باشد
مشخصات وسیله:
مشخصات فنی خودرو: وانت دوکابین مزدا کارا دوگانه سوز تیپ ۱۷۰۰i به شماره پلاک:۷۱۴ ل۱۹ ایران۴۹      رنگ:سفید.      مدل:۱۳۹۵٫      شماره شاسی:۲۱۲۷۸۶٫    شماره موتور:۰۱۴۹۸۳۹
خودرو در پارکینگ واقع در شرف آباد شهر یاسوج بازدید در حال حاضر موتور خودرو در تعمیرگاه می باشدوخودرو فاقد موتور میباشد، برابر اظهارات شاکی پرونده موتور باید بر روی خودرو نصب گردد،
با این تفاسیر قیمت عرف بازار  خودرو  با این شرایط حدودا سیصد و چهل میلیون تومان (۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ) براورد میگردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۲۴۱۴۶۰۰۰۰۰۵۸۹۴۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲۴۱۹۲۰۰۰۰۳۵۹۲۶۸
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش وانت دوکابین مزدا کارا دوگانه سوز تیپ ۱۷۰۰i رنگ:سفید مدل:۱۳۹۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.