تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
به موجب شماره اجرائیه ۱۴۰۱۴۷۴۲۰۰۰۰۵۸۲۱۱۰مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ و درخواست اجرای حکم به شماره ی ۱۴۰۱۴۷۹۹۰۰۲۸۸۵۵۷۴۴وفق شماره دادنامه  ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۰۶۳۸۶۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر؛حکم بر محکومیت محکوم علیه ایمان ترنج زر به پرداخت مبلغ صد میلیون تومان به عنوان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۶۷۵۸۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له اقای قاسمعلی جهاندار و نیم عشر اجرایی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال در حق صندوق اجرایی دولت .نظر به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننموده لذا مزایده توسط هیات کارشناسان منتخب دادگاه  به شرح ذیل ارزیابی گردیده است: محل نگهداری ازاموال توقیفی (به آدرس نوشهرخیابان شهید کریمی جنب دانشگاه مارلیک فروشگاه سرامیک عبدلهی )اقدام که نتیجه حاصله به قرارذیل تقدیم میگردد:نتیجه کارشناسی:بااستعانت ازدرگاه الهی،وبررسی لیست اقلام اعلام شده توقیفی( سه دستگاه  بالابر  سه  متری  و یک  دستگاه بالابر  چهار متری رنگ آبی بـــدون  الکترو موتور ( دینام)  بـــدون  فـــولی  -چهار دستگاه  خشک کن  کامل با اتاق  فلزی  همراه با موتوردینام  ساخت ماشین سازی مازون  -دستگاه الک  ویبره شالی  با خاک گیر بدون دینام    )واذعان به این موضوع که تجهیزات تامین شده جهت احداث شالی کوبی صرفا قابلیت بهره برداری خاص راداشته وامکان استفاده تفکیکی ازاین اقلام درسایرشالی کوبیها میسورنمیباشد لذا بهای کارشناسی انجام شده اولیه رابه مبلغ یکصدوبیست میلیون تومان تقویم میگردد  که مورد مزایده به شرح معنونه  در روز سه شنبه مورخه۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰ الی۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهراز طریق مزایده به فروش خواهید رسید .طالبین می توانند درموعد مقرر در این اجرا حاضر ودر مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه بالاترین قیمت را خریدارباشندواگذار خواهد شد و ده درصد بهاء مزایده نقدا”وباقیمانده آن حداکثرظرف یک ماه وصول خواهدشد.ضمنا”طالبین میتوانند ظرف پنچ روز قبل از موعد مقرردر این اجرا حاضرتا ترتیب بازدید آنان ازمال مورد مزایده داده شود/ش.
مدیر دفتراجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر- شهروز شیخ الاسلامی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۴۷۴۶۰۰۰۰۱۵۸۱۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰۴۷۹۲۰۰۰۳۶۳۸۷۸۲
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نوشهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
سه دستگاه  بالابر  سه  متری  و یک  دستگاه بالابر  چهار متری رنگ آبی بـــدون الکتروموتور ( دینام)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.