تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰۱۰۵۸حکم به فروش اموال ذیل صادر گردیده است که اموال مذکور کارشناسی و طی مزایده به فروش می رسد .
نظریه کارشناسی به شرح ذیل است:
با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده و استعلام از سامانه مرتبط با شرکتهای ثبت شده ، مشاهده می گردد که شرکت تعاونی ایلیا گستر دز شهرستان اندیمشک با شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۲۷۶۷۰ در تاریخ ۸۵/۸/۲۲ در قالب شرکت تعاونی ثبت گردیده است و در شهرستان اندیمشک بالاتر از شهرک دوکوهه جنب پادگان شهید کلهر مشغول فعالیت بوده و تعداد کل سهام شرکت ۲۷ سهم می باشد که تعداد سهام متعلق به محکوم علیه ۳ سهم و آخرین آگهی  تغییر در شرکت مذکور متعلق به تاریخ ۹۸/۷/۲۴ می باشد .
با توجه به درخواست هیئت کارشناسی در خصوص دعوت طرفین پرونده برای ارائه مدارک لازم،  از آن مرجع محترم درخواست گردید تا به طرفین ابلاغ نمایند ظرف سه روز کاری مدارک و مستندات خود را به هیئت کارشناسی تحویل نمایند ، اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچگونه مستنداتی ارائه نشده است و در این خصوص مسوولیت هر گونه کتمان مدارک بر عهده طرفین می باشد .
در نتیجه عدم همکاری طرفین و عدم ارائه مدارک لازم – گزارش کارشناسی هیئت-  بر اساس مدارک موجود در پرونده ، بشرح زیر  تهیه گردیده است .
در مدارک موجود در پرونده گزارش کارشناس در رشته ارزیابی اموال و تاسیسات مشاهده گردید که ارزش جاری تجهیزات و تاسیسات را مبلغ ۲۱/۳۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است .
در مدارک موجود در پرونده گزارش کارشناس در رشته راه و ساختمان  مشاهده گردید که ارزش جاری زمین و ساختمان  را مبلغ ۳۷/۳۱۹/۳۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است .
با توجه به اینکه از سوی محکوم علیه ( خدابخش جعفرنیا ) و وکیل ایشان،  هیچگونه مستنداتی که بتواند اعداد و ارقام مندرج در گزارش های کارشناس ارزیاب اموال و تاسیسات و گزارش کارشناس راه و ساختمان  و همچنین گزارش کارشناس حسابداری و حسابرسی را تحت تاثیر قراردهد ارائه نگردیده فلذا با توجه به روش های ارزش گذاری قیمت سهام شرکت و با استناد به آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها موضوع مصوبه مورخ ۸۷/۱۲/۲۰ و به  شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ که ارزش گذاری و تعیین قیمت پایه سهام شرکت ها را از چهار طریق امکان پذیر دانسته است روشهای مذکور ، بشرح زیر تشریح می گردد.
۱-روش بازدهی (سود آوری ) برای شرکتهایی استفاده می گردد که دارای سیستم مالی و حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری ملی ایران می باشند و در شرکتهای مذکور ، صورتهای مالی اساسی،  به همراه یادداشتهای توضیحی،  ارائه می گردد و در این پرونده ، شرکت تعاونی ایلیا گستر دز فاقد چنین خصوصیاتی می باشد ، فلذا امکان استفاده از این روش میسر نمی باشد .
۲- روش دوم تعیین ارزش روز خالص دارایی ها می باشد که در این روش دارایی های شرکت مورد نظر توسط کارشناس رسمی ارزشگذاری گردیده است  و پس از کسر بدهی های شرکت از رقم دارایی ها ، مقدار خالص روز دارایی ها محاسبه می گردد که در رابطه با شرکت مورد نظر و با توجه به آخرین ترازنامه ارائه شده که در پرونده موجود می باشد مقدار ارزش ریالی روز شرکت برابر مبلغ ۶۰۴/۲۹۹/۱۳۷/۸۹۱ ریال محاسبه و ارزش روز هر سهم  شرکت  مبلغ ۲/۲۳۸/۰۳۳/۸۴۸ ریال که در نتیجه ارزش سه سهم متعلق به محکوم علیه مبلغ ۶/۷۱۴/۱۰۱/۵۴۳ ریال تعیین می گردد.
۳-روش سوم محاسبه ارزش اسمی سهام می باشد که عبارت است از مبلغی که در آخرین ترازنامه ارائه شده  تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس گردیده و در رابطه با شرکت مذکور مبلغ حقوق صاحبان سهام ۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و در نتیجه با توجه به ارزش هر سهم به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال ، سهام متعلق به محکوم علیه برابر مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
۴-روش چهارم،  ارزش ویژه دفتری  نام دارد که از حاصل تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام شرکت  به مبلغ ۸۹۳/۰۴۹/۰۳۵ ریال ( منعکس شده در آخرین ترازنامه )  بر تعداد سهام ( ۲۷ سهم ) بدست می آید که در نتیجه  ارزش دفتری سه سهم متعلق به محکوم علیه  برابر مبلغ ۹۹/۲۲۷/۶۷۱ ریال  تعیین می گردد.
با توجه به توضیحات صدرالاشاره و با استفاده از روش دوم ( ارزش روز خالص دارایی ها ) مبلغ ارزش روز سه سهم متعلق به محکوم علیه از کل  ۲۷ سهم شرکت ، مبلغ ۶/۷۱۴/۱۰۱/۵۴۳ ریال تعیین می گردد.
لازم به ذکر می باشد که علیرغم درخواست از دادگاه و ابلاغ به محکوم علیه و وکیل ایشان  جهت ارائه مدارک لازم ،  هیچگونه مستنداتی ارائه نشده است .
با توجه به ارزش ریالی سه سهم متعلق به خوانده به مبلغ ۶/۷۱۴/۱۰۱/۵۴۳ ریال از کل سهام شرکت ( ۲۷ سهم ) بشرح توضیحات بالا  و نسبت ارزش ریالی سه سهم به ارزش کل دارایی های ارزیابی شده به مبلغ ۵۸/۶۵۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال  بشرح جدول زیر سهم متعلق به خوانده،  از هر قلم دارایی بشرح زیر مشخص می گردد.
۵- اقلام وارزش روز هر قلم دارایی نسبت ارزش ریالی سه سهم از ارزش ریالی  ۲۷ سهم  به کل ارزش روز دارایی هاو سهم خوانده از هر قلم دارایی به شرح ذیل می باشد:
۱-دیزل ژنراتور۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۳۴۳/۳۹۵/۴۱۸
۲-مخزن هوایی گالوانیزه۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۳۰/۹۰۵/۵۵۸
۳-ترانس برق۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱۱۴/۴۶۵/۱۳۹
۴-مخزن افقی۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱۴۴۶۵۱۳۹۲-۱/۶۰۲/۵۱۱/۹۴۸
۵-مخزن گالوانیره  با ظرفیت ۲/۵ متر مکعب۲۳/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۲/۶۳۲/۶۹۸
۶-مخزن گالوانیره  با ظرفیت ۴ متر مکعب۳۷/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۴/۲۳۵/۲۱۰
۷-مخزن گالوانیره  با ظرفیت ۲/۵ متر مکعب۲۳/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۲/۶۳۲/۶۹۸
۸-مخزن  با ظرفیت ۴۰ متر مکعب۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۴۰/۰۶۲/۷۹۹
۹-کفی باسکول  فلزی ۱۰ متری ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۲۸/۶۱۶/۲۸۵
۱۰-فن دمپردار۹۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱۰/۳۰۱/۸۶۳
۱۱-فن۴/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۴۵۷/۸۶۱
۱۲-پوشال ۱۱ در ۱۰۵ متر۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱۱/۴۴۶/۵۱۴
۱۳-پوشال ۱۴ در ۱۰۵ متر۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱۷/۱۶۹/۷۷۱
۱۴-آسیاب دان و میکسر و بالا بر۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۵۷/۲۳۲/۵۷۰
۱۵-باسکول کامپیوتری متحرک۴۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۴/۵۸۷/۶۰۶
۱۶-آب خوری و دان خوری با هاپر و موتور گیربکس و کلیه متعلقات۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱۷۱/۶۹۷/۷۰۹
۱۷-عرصه مرغداری۹/۹۹۵/۳۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱/۱۴۴/۱۱۳/۴۰۶
۱۸-اعیان سالن۱- ۱۰/۷۵۲/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱/۲۳۰/۷۲۹/۱۷۶
۱۹-اعیان سالن ۲-۷/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۸۶۵/۳۵۶/۴۵۲
۲۰-سوله انبار۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۵۱۵/۰۹۳/۱۲۶
۲۱-ساختمان  اداری۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۳۶۶/۲۸۸/۴۴۵
۲۲-اتاق تابلوی برق۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۱۱/۴۴۶/۵۱۴
۲۳-سرویس بهداشتی و حمام ۶۱۲/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۷۰/۰۵۲/۶۶۵
۲۴-دیوار کشی محوطه۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۱/۴۴۶۵۱۳۹۲-۶۸/۶۷۹/۰۸۴
نتیجه کارشناسی :
با توجه به مفاد قرار کارشناسی صادره ورسیدگی های انجام شده،  نتیجه کارشناسی بشرح زیر جهت هر گونه اقدام به حضور تقدیم می گردد.
با توجه به توضیحات متن گزارش و با استفاده از روش ارزش روز خالص دارایی ها ، ارزش ریالی روز سه سهم متعلق به محکوم علیه از کل ۲۷ سهم شرکت ، مبلغ ۶٫۷۱۴٫۱۰۱٫۵۴۳ ریال تعیین می گردد و سهم متعلق به محکوم علیه از هر قلم دارایی بشرح جدول زیر می باشد.
با توجه به ارزش ریالی سه سهم متعلق به خوانده به مبلغ ۶/۷۱۴/۱۰۱/۵۴۳ ریال از کل سهام شرکت ( ۲۷ سهم )  بشرح توضیحات بالا  و نسبت ارزش ریالی  سه سهم به ارزش کل دارایی های ارزیابی شده به مبلغ ۵۸/۶۵۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال ، بشرح جدول زیر سهم متعلق به خوانده،  از هر قلم دارایی بشرح زیر مشخص می گردد.با توجه به ارزش ریالی سه سهم متعلق به خوانده به مبلغ ۶/۷۱۴/۱۰۱/۵۴۳ ریال از کل سهام شرکت ( ۲۷ سهم )  بشرح توضیحات بالا  و نسبت ارزش ریالی  سه سهم به ارزش کل دارایی های ارزیابی شده به مبلغ ۵۸/۶۵۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال ، بشرح جدول زیر سهم متعلق به خوانده،  از هر قلم دارایی بشرح زیر مشخص می گردد.
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده می رساند روز دو شنبه مورخ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ساعت۸ الی۱۱:۳۰ ظهر در دادگستری اندیمشک اجرای احکام مدنی حاضر شوید طالبین جهت اطلاع بیشتر می توانند در اوقات اداری به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند.
برنده مزایده کسی است که در مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا می بایست ده درصد از قیمت پیشنهادی از ناحیه برنده در همان روز پرداخت گردد در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط می گردد هزینه نقل و انتقال و غیره بر عهده برنده مزایده است مزایده راس ساعت ۸صبح روز موعود در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک شروع و در راس ساعت یازده و سی دقیقه همان روز خاتمه می یابد.
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه ۱ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک – محسن آریامقدم
استان خوزستان – شهرستان اندیمشک – خیابان انقلاب – بلوار شهید رجایی – دادگستری شهرستان اندیمشک
شماره آگهی : ۱۴۰۲۳۷۴۶۰۰۰۰۱۳۷۴۵۷
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۶۴۲۰۱۰۰۰۳۷
شعبه صادر کننده : شعبه ۱ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش اموال در ۲۴ ردیف شامل : باسکول کامپیوتری- -آسیاب دان و میکسر و بالا بر – مخزن گالوانیره  با ظرفیت ۴ متر مکعب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.