تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول
در پرونده اجرائی به کلاسه ۰۱۰۱۴۹۹ و به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ساوجبلاغ محکوم علیه مسکن مهر شماره چهار شهرستان ساوجبلاغ محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۱/۱۸۳/۴۸۲/۹۵۱ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای جعفر هاشمخانی فرزند رحیم و پرداخت مبلغ ۴۴۷/۰۵۰/۸۸۸ ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت می باشد چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی واقع در پروژه به آدرس شهرجدید هشتگرد (مهستان ) فاز ۷ میدان مهر ( ایران خودرو ) بلوار معراج میدان ولایت به سمت شمال بلوار رسول اکرم (ص) پروژه مسکن مهر چهار ساوجبلاغ به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده:
براساس درخواست اجرای رای داور و صورتجلسه مورخه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن قیمت هر کیلوگرم آهن دست دوم به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به شرح جدول موجود در پرونده اجرا بوده و در نهایت قیمت کل اموال توقیفی به مبلغ ۵۳۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد می گردد.
نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است ۱۰% قیمت خرید را نقدا” در محل مزایده تودیع نمایید ./ن
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۱۴۶۰۰۰۰۰۸۶۷۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۱۹۲۰۰۰۲۱۳۶۷۴۱
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش آهن دست دوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.