تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده”(نوبت دوم )
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۲۴۷۲۳۹بایگانی ۰۱۰۱۳۴۵ب اجرا که طی ان محکوم علیه مجید احمدی فرزند عباس  به شماره ملی  ۱۰۹۲۳۵۲۲۲۸محکوم  به  پرداخت مبلغ ۳/۷۶۷/۳۰۴/۹۵۴ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۱۸۸/۳۶۵/۲۴۷ریال بابت نیم عشردولتی در حق دولت گردیده است که راستای اجرای حکم صادره گیربکس متعلق به آقای مجید احمدی فرزند عباس  که از سوی وی بعنوان مال تعرفه شده است  .
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
گیربکس شطرنجی ۱۵۱زد اف دارای پلاک مستعمل در خودروهای سنگین بکار گرفته میشود.فله ای تا زمانی که روی خودرو نصب نشده باشد سالم بودن  انها  مشخص نیست  قیمت دو دستگاه  ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد
۱- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد .
۲-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است.
۳-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرا ی احکام مبلغ ۱۰%مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره ۲۱۷۱۲۹۵۴۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
۴- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
۵-مزایده در ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸درمحل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید .
۶- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا” از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندر عباس مراجعه نمایند.
دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندر عباس-سهرابی دولابان
شماره آگهی : ۱۴۰۲۴۰۴۶۰۰۰۰۰۸۶۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۲۴۷۲۳۹
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

شرایط آگهی

اعلام نشده
گیربکس شطرنجی ۱۵۱ زد اف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.