تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
این اجرای احکام در نظر دارد در خصوص پرونده۰۱۰۰۲۶۷اجرای احکام مدنی اموال میلاد مبهوت فرزند منصور  را در قبال مطالبات محکوم له  نگار پیراکه  فرزند حسین   به مشخصات زیر را از طریق مزایده  روز یک شنبه بتاریخ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰ صبح   به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فی المجلس به حساب سپرده نزد بانک  مرکزی۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۲۹۰۷۶۷۰۵۹۳  می باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت  (تعیین وقت اعطایی جهت پرداخت محکوم به با مدیر اجرای احکام مدنی خواهد بود و از ۳۰روز بیشتر نخواهد بود  )مابقی قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز وقبوض انرا تقدیم این اجرا ننمایدو یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد برای بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجرا ی احکام مراجعه نمایند/
محل انجام  مزایده :اجرای احکام حقوقی دادگستری مبارکه -بلوار خلیج فارس-مجتمع ادارات-جنب بانک ملی
اموال مورد مزایده عبارت است از:  یک دستگاه یخچال ایستاده سوپر مارکتی  فاقد پلاک مشخصات  (پلاک مشخصات جدا گردیده)  به مبلغ (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) یکصد وهشتاد میلون ریال
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مبارکه -نادر طاهری حاجی وند
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۹۴۶۰۰۰۰۱۵۴۲۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۹۹۲۰۰۰۳۲۵۸۷۷۷
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مبارکه

شرایط آگهی

اعلام نشده
یک دستگاه یخچال ایستاده سوپر مارکتی 

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.