تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۰۱۰۰۸۰۶ شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان پردیس به موجب مفاد اجرائیه شماره ۰۱۰۱۸۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس ، محکوم علیه شرکت خدمات درمانی اقلیم شفای پردیس ، به پرداخت مبلغ ۳۵۹/۲۰۹/۲۲۹ ریال در حق محکوم لها خانم اعظم محمود عشیری فرزند علیرضا و مبلغ ۱۷/۹۶۰/۴۶۱ ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است . که با اعلام محکوم لها از اموال شرکت ، یک دستگاه یخچال دو درب استیل توقیف و تحویل امین اموال گردیده است ؛ که مراتب به کارشناسی ارجاع ، و پس از وصول نظریه کارشناسی ، و ابلاغ آن به طرفین ، مصون از اعتراض باقی مانده است ؛ در راستای اجرای مفاد اجرائیه و استیفای محکوم به ، اجرای احکام مدنی شعبه دوم در نظر دارد ؛ مطابق قانون اجرای احکام مدنی ، مال مورد نظر ذیل را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند :
مشخصات اموال مورد مزایده براساس ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل می باشد :
ارزیابی یک دستگاه یخچال دو درب استیل واقع در بیمارستان اقلیم شفای پردیس به آدرس شهر پردیس – فاز ۴ – میدان فردوس – خیابان بهشت ۹ – بیمارستان شفاء پردیس در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۰۱۰۰۸۰۶ خواهان  خانم اعظم محمود عشیری ، مبنی بر توقیف یک دستگاه یخچال دو درب استیل واقع درب بیمارستان اقلیم شفا پردیس از یخچال فوق روئیت به عمل آمد و قیمت جهت پایه مزایده ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اعلام می گردد . %
با توجه به مراتب فوق ، زمان مزایده برای روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ إلی ۱۲:۰۰ صبح تعیین گردیده است ؛ که در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان پردیس برگزار خواهد شد . مزایده از قیمت پیشنهادی کارشناسی شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ؛ برنده مزایده شناخته خواهد شد . از برنده مزایده در صورت تمایل کل مبلغ یا ۱۰ درصد بهای پیشنهادی در جلسه مزایده أخذ خواهد شد ؛ و مابقی بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری شهرستان پردیس واریز نموده ؛ و فیش آن را تحویل اجرا نماید . در صورت عدم پرداخت مابقی بهای مال در موعد مقرر ، مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطلاع از نحوه مزایده و بازدید از مال مورد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند . و پیشنهاد خود را در پاکت سربسته تحویل اجرا نموده ؛ و یا در زمان برگزاری مزایده به صورت حضوری در جلسه شرکت نمایند . به همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در جلسه الزامی است .
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس – سعید نوری
استان تهران – شهرستان تهران – پردیس – فاز ۴ – بلوار علوم شناختی – جنب دانشگاه علوم شناختی – کد پستی ۱۶۵۸۳۴۴۱۸۶
شماره آگهی : ۱۴۰۲۹۱۴۶۰۰۰۰۳۲۵۸۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱۹۱۹۲۰۰۰۹۵۵۷۵۹۷
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس

شرایط آگهی

اعلام نشده
دستگاه یخچال دو درب استیل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.