تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده نوبت اول
واحد  شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی کاشان با توجه به اجرائیه صادره محکوم له عمحمدرضا نقوی محکوم علیه: علیرضا یزدی خزاقی :محکوم است به پرداخت جمعا مبلغ ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکومله وهزینه اجرا نیز معادل نیم عشر محکوم به  ؛ مقداری از اموال  معرفی کننده مال محکوم علیه  شامل: یک دستگاه کولر گازی جی پلاس ایستاده ۴۸۰۰۰ ؛توقیف پس از اجری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده است . در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۸  راس ساعت ۱۰  در  واحد شعبه اول اجرای احکام مدنی به مزایده می گذارد . به هرکس و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شد . خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند ، می بایست پرداخت نماید . چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید . کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند . نظریه کارشناس ارزیاب آقای مهندس معظم  به شرح ذیل می باشد:قیمت گذاری بر اساس نوع کالا برند کارایی قیمت عادله روز بازار و دیگر عوامل تاثیرگذار در این قضیه در مقطع۱ ۰/۰۶/۱۴۰۲توسط این کارشناس به شرح زیر بالغ بر ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۳ ۷ ریال برآورد و اعلام نظر میگردد.
کولر گازی جی پلاس ایستاده ۴۸ هزار مدلGAC-HF48MN3 در حد خوب با کلیه متعلقات کارکرده که در حال حاضر در بازار کمیاب می باشد به ارزش ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷۳۰ ریال برآورد و اعلام نظر می گردد. دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان – محمدباقر سربلوکی
استان اصفهان – شهرستان کاشان – میدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستری شهرستان کاشان
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۹۴۶۰۰۰۰۱۵۶۳۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۹۹۲۰۰۰۲۹۹۳۸۵۳
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان

شرایط آگهی

اعلام نشده
یک دستگاه کولر گازی جی پلاس ایستاده ۴۸۰۰۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.