تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده کلاسه به شماره ۰۱۰۱۲۷۶ شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین اقای سعید کاسه چی فرزند محمدباقر محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و سایر خسارات دادرسی مطابق مبالغ مندرج در دادنامه و اجراییه صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی و حقوقی قزوین در حق محکوم له آقای ابراهیم طاهری فرزند محمدحسین و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که محکوم له جهت استیفای طلب و حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و فروش اموال منقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اند که این اجرا قصد دارد در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل در محل خیابان دروزاه رشت – خیابان شهید باهنر -خیابان عدلیه – مجتمع حقوقی (دادسرای سابق ) اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین – اتاق مزایده اموال / ملک ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
مشخصات مال مورد مزایده :
اموال منقول ذیل متعلق به اقای سعید کاسه چی به شرح ذیل :
۱- گاوصندوق سه کشویی نیکا سیف مدل ( T400-BFL ) مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال – واقع در قزوین خیابان خیام شمالی چهارراه عدل کوچه میقات آتلیه عکاسی فوژان
۲- پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل ( ۳۵ D ) مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳- کولر گازی هایر مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال – اقلام ردیف ۲ و ۳ واقع در قزوین جاده الموت بعد از روستای میانبر سمت راست جاده رستوران چوبی
شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی می بایست حداقل به میزان ۱۰ % قیمت پیشنهادی خود در کارت عابر بانک خویش که در روز مزایده همراه دارند موجودی  داشته باشند  ثالثا فرم شرکت در مزایده را به همراه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت قرار داده و تحویل دهند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت  پیشنهاد ی را داشته و ۱۰% مبلغ پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد . ( فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد)
شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت ۱۰% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی  اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار ۱۰% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین – محمد احمدی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۲۲۴۶۰۰۰۰۱۸۰۸۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۲۹۲۰۰۰۰۶۶۹۷۶۵
شعبه صادر کننده : شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش گاوصندوق سه کشویی نیکا سیف مدل ( T400-BFL ) – پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل ( ۳۵ D ) – کولر گازی هایر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.