تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو)
بموجب پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۶۲۸۴ مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز خانم زهرا امامی نام پدر: اروج تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۰۴/۱۵ شماره ملی: ۵۱۹۰۰۷۰۳۸۷ جهت وصول مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ۸۳۲۵ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۵۵ تبریز بصداق یک جلد کلام الله مجید به هدیه جلد چهارده هزار تومان و یک عدد حلقه انگشتر طلای هیجده عیار به وزن هفت گرم و یک دست آئینه و شمعدان به ارزش پانصد هزار تومان و به انضمام تعداد چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی با طرح جدید ، علیه آقای میراحمد حسینی نام پدر: میریعقوب مبادرت بصدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به مدیون ابلاغ و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی، ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ ROA به رنگ اصلی خاکستری و رنگ فرعی نوک مدادی -متالیک به شماره موتور ۱۱۶۸۷۰۱۲۹۸۱ و شماره شاسی NAAB31AA58H056427 به شماره انتظامی ۵۹۵ ل ۷۹ – ایران ۱۵ و مدل ۱۳۸۷ متعلق به بدهکار در قبال قسمتی از طلب وحق الاجرا بازداشت و طبق گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ مأموراجرای ثبت تبریزخودرو مذکور بنشانی تبریز پارکینگ شورا متوقف و برابرگزارش مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور قالپاق ندارد-درب عقب سمت راست تصادفی است-درب عقب سمت چپ فاقد زه می باشد-درب عقب و گلگیر عقب سمت چپ تصادفی است-شیشه جلو شکسته است و نیاز به تعویض دارد وضعیت دستگاه انتقال نیرو و موتور سالم است لاستیکها ۳۰ درصد کارایی در سطح آج لاستیک دارد و خودرو تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره ۳۱۲۵۹۴۵/۰۱/۰۰۰۳۶۲ نزدشرکت بیمه آسیا میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو چهارصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی از طلب وحق الاجرای متعلقه باستناد ماده ۱۲۶ آئین نامه اجرا و ۱۲۹ مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف دیزل آباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده بالا شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود . لازم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵۶۵۴۹۰ با شناسه واریز ۹۳۹۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲۹۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴ نزدبانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت آن به اداره اجرا بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (۱۰ درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد
حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. لازم بذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ، مال مورد مزایده بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید .
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
رئیس اداره اجرای اسنادرسمی تبریز -رقیه شری زاده
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۰۴۰۶۸۰۰۰۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۴۰۶۸۰۰۴۸۴۸

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ ROA به رنگ اصلی خاکستری و رنگ فرعی نوک مدادی -متالیک مدل ۱۳۸۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.