تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول ( مرحله اول)
فروش یک دستگاه موتور سیکلت هوندا
به اطلاع عموم می رساند به موجب پرونده اجرائی شماره  ۰۱۰۰۲۴۴ ج۱ محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۲۹۷/۴۶۳/۴۴۰ ریال بابت کل بدهی و مبلغ ۱۴/۸۷۳/۱۷۰ ریال نیز بابت نیم عشر دولتی  ،  در این راستا خودرویی با مشخصات ذیل توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس ( رسمی ) با مشخصات زیر توصیف و ارزیابی گردیده و در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۴ ساعت ۱۰ صبح در مکان شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع حقوقی دادگستری اراک به آدرس اراک-میدان امام حسین(ع)- کمربندی شمالی-ابتدای شهرک شکوفه-ساختمان دادگاههای حقوقی و کیفری دو شهرستان اراک-کدپستی ۳۸۱۷۶۱۴۶۴۱ از طریق مزایده در وقت مقرر به فروش میرسد. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده ازاموال مذکور بازدید نمایند و ده درصد مبلغ پیشنهادی راقبل از برگزای مزایده در روز موعود به حساب ۴۰۵۱۰۱۲۹۰۷۵۲۰۳۰۳ (با شماره شبای ۵۷۰۱۰۰۰۰۴۰۵۱۰۱۲۹۰۷۵۲۰۳۰۳ IR) نزد بانک مرکزی واریز  وفیش آن را تحویل اجرای احکام حقوقی دادگستری اراک دهند برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را جهت خرید پیشنهاد نماید و مابقی مبلغ ظرف یک هفته پس از انجام مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد در صورت عدم واریزمابقی مبلغ پیشنهادی، ده درصد مبلغ واریزی  حسب ماده ۱۲۹ در حق صندوق دولت توقیف خواهدشد وبقیه شرکت کنندگان در مزایده میبایست به ترتیب اولویت نسبت به واریز مابقی مبلغ پیشنهادی خود اقدام نمایند.
موضوع مزایده : یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی ۳۹۲۸۲/۵۳۴  رنگ مشکی به شماره بدنه ۰۷۳۶۲  مدل ۱۴۰۱ تیپ : پیشرو ۱۲۵ سی سی  به شماره موتور ۰۲۰۸۵۹  بدنه در حد مدل وسالم لاستیک ها جلو وعقب ۸۰ درصد آج ودارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ و کیلومتر کارکرد : ۶۴۲۵
قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نعیین گردیده است .
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه اول – جعفری
شماره آگهی : ۱۴۰۲۲۶۴۶۰۰۰۰۰۷۲۴۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰۲۶۹۲۰۰۰۰۹۸۴۵۸۸
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه موتور سیکلت رنگ مشکی مدل ۱۴۰۱ تیپ : پیشرو ۱۲۵ سی سی 

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.