تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده نوبت اول(اموال منقول)
واحد شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی کاشان با توجه به اجرائیه صادره له خانم فاطمه شعبانی کاشان با وکالت نیره شیخ زاده علیه آقای علی محمد دهقانی فینی در ازای ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی و الباقی هزینه سفر حج تمتع به میزان ۱/۲۳۱/۲۵۸/۳۵۰ ریال بابت  مهریه  و نیم عشر دولتی- مقداری از اموال محکوم علیه شامل: یک دستگاه وانت پیکان به شماره پلاک ۳۹۷و۳۵ ایران ۴۳ که کارشناس مربوطه بدین شرح اعلام نموده است حسبالامر قرار کارشناسی پرونده به شماره ۰۱۰۱۲۰۹ بطرفیت خانم فاطمه شعبانی فرزند حسین در خصوص ارزیابی قیمت یک دستگاه وانت پیکان با مشخصات ذیل اینجانب بعنوان کارشناس خبره انتخاب و پساز بازدید از وسیله فوق درمورخه۱۴۰۲/۰۲/۱۱  به شرح ذیل میباشد:الف -مشخصات وسیله نقلیه : وانت پیکان به شماره پلاک ۳۹۷و۳۵ ایران ۴۳ به رنگ سفید و بشماره شاسی ۳۱۶۳۱۸۹۶ مدل ۱۳۸۶ می باشد.ب-وضعیت ظاهری خودرو: تایرهای جلو و عقب مطلوب.شیشه جلو و دربها سالم.بدنه چپ و راست سالم و دارای خط و خش و رنگ رفتگی می باشد.سقف و ستون سالم.بدنه دارای رنگ می باشد.فاقد کفی بار و باربند می باشد.دارای کپسول گاز می باشد.ضبط و .زاپاس ندارد.ج- ارزیابی قیمت: با توجه به وضعیت ظاهری خودرو و خسارت وارده به جلو در بازار فعلی خرید و فروش خودرو ارزش خودرو یکصدو سی میلیون تومان محاسبه میگردد خودرو توقیف و در پارکینگ قائم می باشد و پس اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی ومنتخب دادگستری پس از بازدید به شرح فوق  اقدام به ارزیابی نموده است  خودرو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ از ساعت  ۸/۳۰ صبح الی ۹  در  واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری کاشان  به آدرس شهرستان کاشان – میدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستری شهرستان کاشان  از طریق  مزایده به فروش می رسد .مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکس و کسانی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید  اموال به وی فروخته خواهد شد . خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند ، می بایست پرداخت نماید . چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید . کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند .
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان – امیرحسین فخاری
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۹۴۶۰۰۰۰۱۵۰۵۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۹۹۲۰۰۰۴۷۲۰۸۰۷
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش وانت پیکان به رنگ سفید مدل ۱۳۸۶

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.