تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی « آگهی مزایده خودرو »
بدینوسیله به اطلاع می رساند شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس در نظر دارد خودروی سواری پراید نقره ای رنگ مدل ۱۳۸۵ را از طریق مزایده حضوری که طبق نظریه کارشناس ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان برآورد شده است به فروش برساند.
مزایده حضوری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷راس ساعت ۸ صبح در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام کیفری برگزار می گردد و برنده مزایده کسی است که بالاترین رقم پیشنهادی را ارائه نماید. متقاضیان خرید می بایست بدواً ده درصد (۱۰%) بهای مزایده را به حساب سپرده دادگستری شهرستان قدس به شماره ۲۱۷۱۲۹۹۰۵۴۰۰۵ واریز و فیش واریزی را به شعبه دوم اجرای احکام تسلیم نمایند و برنده مزایده نیز می بایست بقیه بهای مزایده را حداکثر ظرف سی روز (۳۰ روز) پس از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری شهرستان قدس واریز و فیش آن را به واحد اجرای احکام کیفری تحویل نماید و در غیراینصورت ده درصد تحویلی پس از هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . خریداران می تواننداز ۵ روز قبل از برگزاری مزایده با مراجعه به پارکینگ ، خودروی موصوف را بازدید نمایند.
مشخصات خودرو حسب نظریه کارشناس  : خودروی سواری پراید مدل ۱۳۸۵ شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۵۲۳۱۹۷۹ به شماره موتور ۱۶۱۵۹۱۱ رنگ نقره ای قیمت پایه از مبلغ  ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان
استان تهران – شهرستان قدس – بلوار شهیدکلهر – نبش بلوار۳۰ متری شورا – تلفن:۷-۴۶۸۸۴۴۴۵ کدپستی:۳۷۵۱۳۶۵۸۳۷
شماره آگهی : ۱۴۰۲۹۱۴۶۰۰۰۰۳۳۲۴۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۹۱۹۲۰۰۰۵۰۵۱۴۳۴
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان قدس

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو سواری پراید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.