تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

*آگهی مزایده نوبت اول *
در خصوص پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۶شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین موضوع محکوم له: مرضیه سلطانی محکوم علیه: صمد اربابی جهان فرزند رمضانعلی  ،محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  ۲/۱۵۳/۶۹۶/۱۱۹ریال بابت اصل خواسته بابت مهریه و هزینه دادرسی   در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت هزینه دادرسی در حق دولت   و  پرداخت  یک بیستم محکوم به بابت  بابت نیم  عشر دولتی  در حق دولت می باشد . که یک دستگاه  خودروبشرح ذیل  جهت پرداخت محکوم به معرفی و توقیف گردیده است و در  که پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که مورد توقیفی دردوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷از ساعت ۱۰الی ۱۱از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده در پارکینگ ولایت  بازدید نمایند . ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده  ده درصد قیمت مبلغ پیشنهادی (مصوب) اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد%
مشخصات اموال مورد مزایده : یک دستگاه پراید سفید رنگ مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی ۴۷ق ۵۱۲ -ایران ۲۶ که پلاک ان بنام محمدرضا اربابی جهان ف رمضانعلی  میباشد که باتوجه به صدور رای قطعی اعتراض ثالث  اجرایی مبنی بر عدم مالکیت جناب اقای محمدرضا اربابی جهان در خودرو فوق الذکرو تایید مالکیت محکوم علیه بر خودرو مذکور لذا جناب اقای محمدرضا اربابی جهان (صاحب پلاک) خودرو مذکور را جهت پرداخت محکوم به از طریق مزایده به این شعبه معرفی نموده است خودرو بدون رنگ می باشدهمچنین خودرو فاقد جک و زاپاس و انتن میباشد  که توسط کارشناس به قیمت ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰ریال ارزیابی گردیده است
مصطفی شورزاده ارگ-دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین
شماره آگهی : ۱۴۰۲۲۷۴۶۰۰۰۰۱۶۶۲۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۷۹۲۰۰۰۱۰۲۲۷۳۱
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسفراین

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو سواری پراید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.